Drukuj

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Padlewskiego 15

06-500 Mława

telefon: 0-23 654-33-85
faks: 0-23 654-35-72

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) udostępniona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza  

 


Ustawa o petycjach (Dz.U.2014.1195) wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje. Można to zrobić w interesie: publicznym, czyli wszystkich obywateli, podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym, innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

Petycje można kierować do wszystkich organów władzy publicznej, np. Sejmu i Senatu, premiera, ministra, rady gminy czy powiatu, burmistrza lub marszałka województwa, organizacji lub instytucji społecznych wykonującej zadania publiczne.

 Petycję można złożyć w formie listownej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

Szczegółowe informacje znajdują się na portalu http://www.petycje.edu.pl

Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Mławie w 2019 roku

Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Mławie w 2018 roku

Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Mławie w 2017 roku


 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie st. bryg. mgr inż. Jarosław Kuciński przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:30 do 15:30 oraz w każdy czwartek po godzinach pracy tj.: od 15:30 do 16:30.

Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego PSP, jego zadania i kompetencje realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. mgr inż. Zbigniew Kąpiński. 

W zależności od charakteru sprawy interesant może być skierowany bezpośrednio do komórki organizacyjnej właściwej ze względu na zakres realizowanych zadań. Zakres realizowanych zadań zawarty jest w regulaminie organizacyjnym KP PSP Mława.

Skargi i wnioski mogą być kierowane na piśmie bądź ustnie i są przyjmowane oraz rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków.